Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
Abant İzzet Baysal Üniversitesi YENİGIDAM Merkezi

İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (YENİDIDAM) anlatan bir makaleyi Gıda Teknolojisi Dergisi ile paylaştı. 
 
Yenigıdam MerkeziMerkezin Kuruluşu ve tarihçesi
Merkez, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2009-2012 yılları arasında desteklenmiş olan 2009K120410 numaralı, “Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi” adlı altyapı projesinin amaçları doğrultusunda kurulmuştur. Merkez yönetmeliği 06/08/2012 tarih ve 28376 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve bu tarihten itibaren faaliyetlerine merkez yönetim kurulu kararları ile devam etmekte olan merkezin amacı, başta gıda sektörü olmak üzere, mühendislik ve temel bilimler, biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, tıbbi mikrobiyoloji, ve tarım bilimleri gibi alanlarda ileri araştırma faaliyetlerine destek olmak; üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyacı olan araştırma ve analiz ihtiyaçlarına cevap vermektir. Merkez ayrıca alanı ile ilgili konularda Ar-Ge ve danışmanlık hizmetleri de verebilmektedir. 
 
Merkezde üniversitelerin bilimsel araştırma koordinasyon birimi (BAP), TUBİTAK, kalkınma ajansları, TAGEM vb gibi farklı kruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projeleri de yürütülmktedir. Merkez uzmanlık alanlarında sertifikalı eğitim ve kurs programları da düzenlemektedir. Merkez ülkemizde gıda mühendisliği alanında yenilikçi teknolojilerden yüksek hidrosatik basınç, atımlı (vurgulu) elektrik alanı, ozon, ultraviyole, elektrolize su, liyofilizasyon, ve ultrasonikason gibi teknolojilerle ar-ge çalışmaları imkanı sunan ilk ve tek merkez özelliğini taşımaktadır. 
 
Yenigıdam 2Vizyon 
Merkez üniversite, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu analizleri GLP prensiplerine uygun olarak kaliteli, güvenilir, bilimsel ve etik koşullarda sunmayı, görevli personelin sürekli eğitimini ve bilgi düzeyini artırarak merkezin etkin bir şekilde çalışmasını, farklı disiplinler arasında çalışmalara destek olarak kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.
 
Misyon
Ülkemizde ve dünyada mühendislik ve temel bilimler, biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, tıbbi mikrobiyoloji, ve tarım bilimleri konularında çalışmalarını sürdüren kurum ve kuruluşların analiz ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek, gelişmiş yöntemlerin kullanılmasında ihtiyaç duyulan konularda en hızlı ve güvenilir analiz hizmetini sunmak; ülke çapında yapılması planlanan araştırmalara ve bilimsel faaliyetlere katkıda bulunmak; sanayi, üniversite ve kamu kurumlarının ortaklaşa yürüteceği çalışmalara destek vererek, araştırma ve üretime, dolayısı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
 
Merkezin araştırma alt yapısı
Merkezde fiziksel analiz laboratuvarı (partikül boyut ölçüm cihazı, reometre, zeta potansiyeli ölçüm cihazı, tekstür analiz cihazı, viskozimetre, soğutmalı santrifüj, digital refraktometre ve İklimlendirme kabini), genel analiz laboratuvarı (2 adet çeker ocak, 2 adet etüv, mikrodalga numune hazırlama, ultra saf su sistemi, soxhlet yağ ekstraksiyon sistemi, döner kurutucu, çalkalamalı su banyosu, pH metreler), moleküler biyoloji ve mikrobiyoloji (steril oda, akış sitometrisi, real-time PCR, gradient PCR, nanodrop spektrofotometre (plaka okuyuculu), lazer taramalı konfokal mikroskop, jel görüntüleme sistemi, inkübatör, CO2’li inkübatör, steril çalışma kabini, -80 oC derin dondurucu, çalkalamalı inkübatör ve su banyosu), kromatografi laboratuvarı (yksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC-DAD, FLD, RID), yüksek performanslı sıvı kromatografisi, tandem MS (LC- MS MS), gz kromatografisi (GC-FID), gaz kromatografisi kütle spektroskopisi (GC MS), diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), elementel analiz (C,H,N,S,O) cihazı, kromatograik cihazların tüplerinin muhafazası için tüp dolapları ve kimyasal maddeler için kimyasal dolapları), spektroskopi laboratuvarı (indüktif eşleşmiş plazma spektrofotometresi (ICP-MS), floresans spektrofotometre, mor öesi-görünür bölge UV-VIS spektrofotometre, polarimetre, furier dönüşümlü kzıl ötesi spektrofotmetresi FT-IR, liyofilizatör, ilimlendirme kabini, toplam organik karbon (TOC) cihazı ve ICP-MS cihazının tüplerinin muhafazası için tüp dolapları) ve proses laboratuvarı (yüksek hidrostatik basınç cihazı, modifiye atmosfer paketleme cihazı, vakum paketleme cihazı, ozon, vb cihazlar) olmak üzere toplam altı adet laboratuvar bulunmaktadır.
 
Yenigıdam3Merkezin faaliyet alanları
Merkez ar-ge, danışmanlık, eğitim hizmetleri yanında analiz talebi olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihyiyaç duyduğu analizleri (HPLC/DAD ile organik asit bileşimi, HPLC/DAD ile tokoferol analizi, HPLC/DAD ile HMF analizi, HPLC/DAD ile C vitamini, HPLC/DAD ile antosiyanin analizi, HPLC / FLD ile PAH analizi, HPLC/ RID ile şeker analizi, HPLC/DAD ile fnolik madde analizi, HPLC/DAD ile jel geçirgenlik kromatografisi, HPLC/DAD ile molekül büyüklüğüne göre ayrım, HPLC/DAD & HPLC - FLD & HPLC/RID ile numune hazırlık, HPLC/DAD & HPLC - FLD & HPLC/RID ile metod geliştirme, LC-MS-MS kantitatif ve klitatif analiz, GC-MS kalitatif ve kantitatif analiz, SPME kalitatif ve kantitatif analiz, GC-MS metod geliştirme, GC-FID ile yağ asidi bileşimi (enjeksiyon), C-FID ile Soxhlet ile ekstraksiyon, GC-FID ile sıvı-sıvı ekstraksiyon, GC-FID ile türevlendirme (yağ asitleri bileşimi için), GC-FID ile kantitatif aroma analizi, kapiler jel görüntüleme, flow cytometer ile apoptoz görüntüleme,  thermal cycler gradient PCR ile jel görüntüleme, Real Time PCR bakteriyel DNA izolasyonu, ral Titme PCR bakteriyel RNA izolasyonu, Elisa plaka okuma, real time-PCR reaksiyonu, nanodrop DNA/RNA ölçümü, real time PCR amplifikasyon analizi, PCR+elektroforez +görüntüleme, CP-MS ile metal analizi, ICP-MS numune hazırlama, floresans spektrofotometre kantitatif analiz, FT-IR sektrofotometre ile spektrum+ yorum, UV-VIS spektrofotometre ile spektrum tarama ve  kantitatif analiz,  polarimetre analizi, partikül boyut yaş ve kuru örnek analizi, partikül boyut indis tayini, zeta potansiyeli ölçümü, kesme ve uygun prob kullanılarak tekstür analizi, tekstüt profil analizi, sıcaklık taraması, gerilim frekans taraması, viskozite, liyofilizasyon, viskozite tayini, su aktivitesi, kırılma indisi tayini, yağ tayini, iletkenlik/pH ölçümü, etüv ile nem tayini, nem tayini (cihaz ile) yanında lazer taramalı konfokal mikroskop ile lazer görüntüleme, diferansiyel taramalı kalorimetre - DSC ile termal analiz, elementel analiz CHNS-O ile termal analiz, toplam organik karbon analizleri yapılmakta ve mikrobiyolojik analizlerde toplam maya küf, toplam mezofilik aerobik bakteri, toplam psikrofilik aerobik bakteri, toplam spor, toplam mezofilik anaerobik bakteri, toplam koliform bakteri, Staphylococcus aureus, ve Koagulaz pozitif Staphylococcus aureus sayısı ile Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes ve  Salmonella spp. tespiti,  toplam Enterobactericeae,  ve Streptococcus spp. sayımları) yapmaktadır.
 
Merkez İletişim Bilgileri
Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2 no'lu Bina Gölköy/Bolu
Telefon: 0374 254 10 00 - 4915    
Belgegeçer: 0374 253 49 45
E-posta: yenigidam ibu.edu.tr 
Web adresi: https://yenigidam.ibu.edu.tr

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz